/ అచ్చు రకం /
50000 +
సక్సెస్ కేసు
20 +
సంవత్సరాల ప్రాజెక్ట్ అనుభవం
5 um
డిటెక్షన్ ఖచ్చితత్వం
2 um
మ్యాచింగ్ కెపాబిలిటీ ఖచ్చితత్వం